Privacyverklaring

Het platform Drenthe In Transitie is eigendom van de provincie Drenthe – gevestigd aan de Westerbrink 1, 9405 BJ Assen – en wordt beheerd door communicatiebureau Het Portaal – gevestigd aan de Veerhaven 12c, 3016 CJ, Rotterdam.

Het Portaal verwerkt persoonsgegevens in opdracht van de provincie Drenthe zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Meer informatie over hoe de provincie Drenthe met uw persoonsgegevens omgaat vindt u in de privacyverklaring van de provincie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Drenthe In Transitie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Functie- en bedrijfsnaam
Telefoonnummer
E-mailadres
LinkedInprofiel

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@ditenergie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Dit doen wij om:

Je eigen artikel te kunnen publiceren en/of te informeren over gepubliceerde artikelen op de website.
Je te kunnen informeren over een event wanneer je je daarvoor hebt aangemeld.
Je te informeren over wijzigingen op het platform.
Onze nieuwsbrief te kunnen versturen.
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Contact met je op te nemen vanwege je expertise.
Drenthe In Transitie baseert zich op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering overeenkomst’ om persoonsgegevens te kunnen verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Drenthe In Transitie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Portaal of de provincie) opdracht toe geeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Drenthe In Transitie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de volgende persoonsgegevens hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar tot na afronding van het project Drenthe In Transitie, met als reden het mogelijk maken van onze dienstverlening:

Voor- en achternaam
Functie en bedrijfsnaam
Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
Drenthe In Transitie verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
Drenthe In Transitie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Drenthe In Transitie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Tracking en profielen
Wij gebruiken zogeheten tracking cookies om gebruik te kunnen maken van de tool Google Analytics om websitebezoek te meten. We maken geen gebruik van persoonlijke profielen. Alle IP-adressen van onze websitebezoekers worden in Google Analytics geanonimiseerd.

Cookies van derden
Om video’s af te laten spelen op ons platform maken we gebruik van integraties vanuit:

Youtube
Vimeo

Om inschrijvingen voor de nieuwsbrief te verwerken, maken we gebruik van de integratie:

Mailchimp

Voor meer informatie over cookies, verwijzen we je naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drenthe In Transitie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking vanjouw persoonsgegevens sturen naar redactie@ditenergie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit terbescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Drenthe In Transitie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als we jouw inziens niet voldoen aan hetgeen in deze privacyverklaring is genoemd. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso....

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Drenthe In Transitie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met redactie@ditenergie.nl

DIT is
3
7
7
initiatieven